پزشکان متخصص

دکتر مرجان  واحدی

رشد و غدد
متخصص داخلی، فوق تخصص رشد، غدد و متابولیسم


دیابت، تیروئید، فشار خون،

دکتر جواد  تولایی

رشد و غدد
متخصص داخلی، فوق تخصص رشد، غدد و متابولیسم


نمونه گیری از تیروئید (FNA)